Effektiv träning - Koncentrationsförmågan ökar
Den audio-psyko-fonologiska träning som utvecklats efter dr Alfred Tomatis forskning och bygger på upptäckten att örats funktion inte är begränsad till hörsel och balanssinne. Tomatis´ forskning visade att örat spelar en viktig roll inom flera andra områden. Till exempel kan hög stressnivå under längre tid eller en psykisk chock ”traumatisera” örat och påverka individens förmåga att lyssna. En förändring i lyssningsförmågan kan leda till många olika problem och svårigheter.

För att barn skall utvecklas och klara av skolarbetet behöver deras lyssnande vara effektivt. En del barn tar in ljud på ett felaktigt sätt och många har också ’stängt av’, de kan inte lyssna effektivt.

Vi kan visa på goda resultat
Vår lyssningsträning återställer och utvecklar barnets lyssningsförmåga. Träningen ger ett inre lugn och barnets sociala förmåga ökar, liksom förmågan till koncentration och inlärning.

Som förälder kan du få ett aktivt stöd hos oss
Det finns många olika sätt att hjälpa barn till en bra utveckling. Hos oss kan du träffa människor med olika kompetenser och med lång erfarenhet inom till exempel det pedagogiska, psykologiska eller det neuromotoriska området.


”Kalle blev mycket lugnare”

”Nu är han en mycket gladare kille”
Läs mer om träningen
Hjärnan lär sig lyssna och lära
Den så kallade audio-psyko-fonologiska lyssningsträningen utvecklar barnets förmåga att lyssna, koncentrera sig och lära. När barnet lyssnar på den signalbehandlade musiken lär sig hjärnan att mer korrekt uppfatta, sortera och tolka språkljud och andra ljud.

Träningen är utvecklad utifrån dr Alfred Tomatis forskning
Tomatis var öronläkare och forskade på hur vi hör och på hur vår förmåga att lyssna påverkar förmågan till koncentration, språkutveckling och inlärning.

Tomatis har gjort livet rikare för hundratusentals människor
Dr Tomatis lade grunden till en ny tvärvetenskaplig disciplin som kallas audio-psyko- fonologi. Den förklarar hur vårt sätt att lyssna har ett djupt inflytande på nästan alla aspekter av vårt liv.

Problem med lyssnandet är roten till många inlärningsproblem
Med sin forskning och med sina revolutionerande upptäckter har Alfred Tomatis berikat livet för hundratusentals människor. Han inte bara upptäckte orsaken till problemen utan utvecklade också en mycket effektiv teknik för att komma till rätta med dem.

Ny modern teknik har nu utvecklats tillsammans med Dr Tomatis
Den teknik som vi använder hos oss idag är digital och därför nu än mer effektiv. Den utvecklades tillsammans med forskaren under åren 1999 - 2001. Den nya tekniken används i dag av många centra runtom i världen.Barn leker och lyssnar
Denna träning av hjärnan sker automatiskt, utan någon medveten ansträngning. Medan barnet lyssnar i hörlurarna kan det göra något annat som det tycker om, t.ex. leka, bygga, spela spel eller rita och måla.

Barnen lyssningstränar två timmar om dagen i perioder på 10 till 15 dagar
Sedan görs ett uppehåll på fyra veckor för att barnets hjärna ska integrera träningen. Inför varje ny träningsperiod gör vi ett lyssningstest för att utröna hur barnet lyssnar, och träningsprogrammet utformas sedan individuellt efter testresultaten.

Utvecklingen följs genom lyssningstest
De test som görs fortlöpande kompletteras med samtal om hur träningen går och vilka resultat som uppnåtts. Vi samtalar också om hur man hemma och i skolan kan stödja barnets utveckling. Hur många träningsperioder som behövs är mycket individuellt. Träningen måste anpassas till varje barns förutsättningar och behov.

Vem har nytta av träningen?
Träningen har visat sig hjälpa barn som har svårigheter av olika slag exempelvis:
Barn som har svårt att koncentrera sig på en uppgift i taget
Koncentrationssvårigheter är ett av de områden vi arbetar med. Barnets förmåga att lyssna aktivt och fokusera och minnas ökar efter träningen.

Barn med olika svårigheter att lära sig läsa
Sådana barn har också haft stor nytta av vår specialinriktade träning. Det kan handla om talsvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

Stress och oro minskar, självförtroendet stärks
Vi ser även att känslan av stress och oro minskar hos många barn och att självförtroendet och förmågan till socialt samspel stärks.

ADHD Dyslexi Autism
En del barn som gör träningen har en diagnos, andra inte. För oss är inte detta avgörande. Det har dock visat sig att barnet med dessa diagnoser ofta också har en överkänslighet för ljud, eller det kan ha svårigheter att sortera sinnesintryck och kan därför inte lyssna effektivt. Vi vet att träningen hjälpt barn som har svårigheter att ta in ljud på ett effektivt sätt och därför tappar sin koncentrations- och inlärningsförmåga.

”Vårt fokus är att förbättra förmågan att lyssna och därmed stärka barnets förmåga till social kontakt och till en god koncentrationförmåga".

Att lyssna aktivt är vad barn kan utveckla hos oss
Barn kan höra ’för bra’!
Om barnets hjärna tar in mörka basljud alltför starkt, får barnet svårt att sortera ljuden och koncentrera sig på det viktiga. Barnet blir överkänsligt, stört och distraherat av ljud som andra barn inte störs av.

Ett ineffektivt lyssnande kan vara mycket frustrerande
Barnet kan känna sig överväldigat av alla osorterade ljudintryck och reagera med irritation, aggressivitet, eller genom att dra sig undan och inte orka lyssna. Barn med dessa svårigheter kan känna sig misslyckade eller utanför och kan få utbrott av ilska eller ängslan över att inte klara av det som kamraterna kan.

Högerörat bör vara dominant
Genom lyssningsträningen kan vi förändra förhållandet mellan de två öronen. Något som få känner till är att vi har ett dominant öra, och att högerörat bör vara dominant för att det ska gå lätt att uppfatta talat språk och att läsa. Det högra örat leder direkt till vänstra hjärnhalvans logiska språkcentrum så att man lätt och snabbt uppfattar vad som sägs. Det vänstra örat leder till högra hjärnhalvan som lyssnar in känslotonen i det som sägs. Om barnet har en vänsterdominans eller en oklar dominans mellan öronen blir lyssnandet svårare, och därmed också läsandet och stavningen. Lyssningsträningen kan hjälpa hjärnan till en högerdominans som gör att barnet snabbt och effektivt kan lyssna och uppfatta det som sägs. Därmed förbättras också barnets förmåga att läsa och att stava.

Hur vet jag att träningen passar just mitt barn?
Vi gör först en kartläggning av barnets utveckling och svårigheter. Vi testar också ditt barns ljuduppfattningsförmåga. Utifrån detta gör vi en bedömning av huruvida träningen är lämplig för just ditt barn. Därefter utarbetar vi ett individuellt träningsprogram. Boka en tid för ett lyssningtest.

Som förälder kan du också få ett aktivt stöd hos oss
Det finns många olika sätt att hjälpa barn till en bra utveckling. Hos oss kan du träffa människor med olika kompetenser och med lång erfarenhet inom till exempel det pedagogiska, psykologiska eller det neuromotoriska området.

Vi kan på olika sätt hjälpa dig som förälder att se vad som kan vara ett bra fungerande åtgärdsprogram. Ett program som kan ger ditt barn en bra hjälp, utifrån den nya kunskap som finns idag om barns utveckling i ett helhetsperspektiv. Vi följer sedan utvecklingen tillsammans, genom samtal och fortlöpande nya lyssningstest.


”Kalle blev mycket lugnare”

”Nu är han en mycket gladare kille”
Kontakt: Brain Balance, Skogsviksvägen 2, 182 56 Danderyd
08-755 12 18, 0708-65 99 28, info@brainbalance.seLäs mer om: